Nog steeds geen klare taal!


Helaas nog steeds geen klare taal voor de zzp-er en/of opdrachtgever vanuit het kabinet.

Op maandag 15 juni 2020 heeft minister Koolmees de vijfde voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd, over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van het werken als en met een zzp-er.

Opschorting handhavingsmoratorium

De conclusie is dat er nog geen beslissingen zijn genomen. Het zogeheten handhavingsmoratorium is opgeschort tot 1 januari 2021. Dit betekent kort gezegd dat er niet wordt gehandhaafd op de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie).

Minimum tarief van de baan!

Daarentegen is de aangekondigde nieuwe regelgeving voor wat betreft het verplichte minimum tarief voor zelfstandigen en de zelfstandigenverklaringen wél van de baan. Dit is naar mijn oordeel positief te noemen. De zzp-er is er niet bij gebaat als een minimum tarief wordt opgelegd. Er bestaat dan immers een grote kans dat die tarieven op de markt als uitgangspunt (of zelfs maximum) zullen gaan gelden, waardoor de zelfstandigen tegen of onder de kostprijs werken. 

Afschaffing VAR

Sinds de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 (!) en de invoering van de Wet DBA verkeren opdrachtgevers en zzp-ers in onzekerheid. Hadden partijen met de VAR-verklaring in hun bezit een garantie voor het bestaan van de zelfstandigheid, die zekerheid is er niet meer. 

Met de Wet DBA is simpel gezegd de VAR-verklaring afgeschaft. Elke werkrelatie kan nu, achteraf, als een arbeidsrelatie worden aangemerkt. 

Gebruik modelovereenkomsten belastingdienst

De onzekerheid kan worden weggehaald door het gebruik van de op de site van de Belastingdienst beschikbare modelovereenkomsten. Ondernemers kunnen ook een eigen modelovereenkomst opmaken en ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. Wordt er door partijen conform deze overeenkomst ook gewerkt, dan bestaat er geen risico dat alsnog loonbelastingen en/of premie voor de werknemersverzekeringen  hoeft te worden afgedragen. 

De kritieken op de Wet DBA waren niet mals en om die reden is de handhaving van de Wet DBA eigenlijk direct al opgeschort, in afwachting van aanpassing van de wet en – zo bleek later  - in afwachting van nieuwe wetgeving. 

In deze situatie verkeren wij nu al enkele jaren en nog steeds is er geen definitieve regelgeving. Uit de brief van minister Koolmees volgt dat er wordt gewerkt aan een webmodule. In deze webmodule kunnen opdrachtgevers en zzp-ers een vragenlijst invullen, waaruit dan zou volgen of er sprake is van zelfstandigheid, danwel of er sprake is van een arbeidsrelatie. Deze webmodule is nog niet gereed, maar de bedoeling is dat de webmodule nog dit jaar als pilot kan worden ingezet. Klik op deze link voor meer informatie. 

En nu?

In het najaar wordt de Tweede Kamer verder geïnformeerd. Ik ben zeer benieuwd of we binnen een termijn van vijf jaar na afschaffing van de VAR nieuwe regels hebben, op basis waarvan opdrachtgevers en zzp-ers met elkaar uit de voeten kunnen. 

En tot die tijd? Mijn advies aan zowel de opdrachtgever als zzp-er is om de gemaakte afspraken goed vast te leggen en deze vervolgens ook daadwerkelijk na te leven. Wees je bewust van de situatie. Wat willen partijen? Maak de overeenkomst zo specifieke mogelijk. 

Even ter herinnering: wil je als zelfstandige worden aangemerkt, dan:

> mag er in de werkrelatie met de opdrachtgever geen sprake zijn van loon, 

> mag er geen verplichting bestaan tot het verrichten van persoonlijk arbeid en 

> mag er ook geen gezagsrelatie bestaan. 

Gepubliceerd op 17 juni 2020

Marije Sliphorst

Abma Advocaten

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.