Het concurrentiebeding

Concurrentiebedingen komen in veel in arbeidsovereenkomsten voor, in verschillende soorten en maten. Meer en meer bemoeit de wetgever zich  met de inhoud van deze bedingen. Lang niet alles is (meer) toegestaan. 

Vanaf 1 januari 2015 geldt al het uitgangspunt dat een concurrentiebeding uitsluitend in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag worden opgenomen. In contracten voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang dat ook expliciet is omschreven in de arbeidsovereenkomst. 


Ook indien er op een juiste wijze een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opgenomen, dan is dit nog geen vrijbrief voor de werkgever. Het beding mag niet onredelijk bezwarend zijn. De vraag hoe dit uitpakt bij een rechter kan lastig te zijn beantwoorden. 

Wellicht komt hier verandering in als het wetsvoorstel  wordt doorgevoerd dat nu ter internetconsulatie is aangeboden. Als dit voorstel daadwerkelijk wet wordt, dan komen er flink wat veranderingen! Welke veranderingen kunt u verwachten?
 

  • Een concurrentiebeding kan maximaal één jaar effect hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Het gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het concurrentiebeding moet worden vermeld.
  • Het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten (dus niet alleen voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, zoals nu het geval is).
  • Een werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan. Deze vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand  dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Wordt het beding bijvoorbeeld voor zes maanden ingeroepen, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van drie maanden loon. 


Ook zal nog worden verkend of concurrentiebedingen kunnen worden verboden tot een minimumsalarisgrens (1,5 modaal).

Verwacht wordt dat in de zomer van 2024 een terugkoppeling van de verkenning aan de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Zodra er nieuws is, melden wij u dat!

Klik hier voor de link naar de internetconsultatie.

Gepubliceerd: maart 2024

Marije Sliphorst

Meer weten?

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.