Executiegeschil notariële akte


Eind 2019 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over executie geschillen en schorsingsincidenten. Dat arrest heet inmiddels het Strandhotelarrest. Ik blogde daar direct na publicatie al over (https://www.abmaadvocaten.nl/blogs/executiegeschil/). Maar de titel had eigenlijk beter kunnen zijn De Hoge Raad schept duidelijkheid voor vonnissen. Want over andere titels zoals de notariële akte heeft de Hoge Raad niets bepaald.

Daarmee bleef een beetje de vraag: hoe werkt het Strandhotelarrest dan voor bijvoorbeeld een notariële schuldbekentenis (hypotheekakte)? Daar moest Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zich vorig jaar buigen (ECLI:NL:GHARL:2021:4769). Wat mij betreft volstrekt logisch oordeelt het Gerechtshof dat een notariële akte moet worden beschouwd als een titel waartegen nog een rechtsmiddel open staat (kortom, ook de belangenafweging moet plaatsvinden). Het hof overweegt dat 'Bij de executie op basis van een authentieke akte kan de geëxecuteerde immers aan de rechter nog voorleggen dat, zijns inziens, de onderliggende rechtsverhouding niet (meer) bestaat."

Recent heeft ook Gerechtshof Amsterdam hetzelfde geoordeeld en dat lijkt mij geheel terecht. Daarmee lijkt nu ook duidelijkheid te bestaan over notariële akten: daarover kan een executiegeschil gestart worden (in kort geding met desnoods een geding in de bodem) en dan zal hangende die bodem een belangenafweging moeten plaatsvinden.

Saskia Peijnenburg

Publicatiedatum Oktober 2022 

Abma Advocaten

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.